Privacybeleid

Wat kunt u van ons verwachten

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 augustus 2023.

Wie zijn we?

Rien Krol communicatie heeft als kernactiviteit het adviseren en realiseren van diensten op het gebied van communicatie.

Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we online zo min mogelijk persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

telefoon           : 06-46 53 13 84 (tussen 8.00 en 17.00 uur)
e-mail              : rien@rienkrol.nl
website            : www.rienkrol.nl
postadres        : Jan J. de Goedestraat 58, 6709 TE Wageningen

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Aarzel dan niet met ons te bellen of te mailen.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 1. Indien u de bedrijfslocatie bezoekt:
  1. N.v.t.
 2. Indien u de website bezoekt:
  1. Google analytics
 3. Indien u een formulier invult via onze website:
  1. Voornaam
  2. Achternaam
  3. Telefoonnummer
  4. E-mail adres
  5. De inhoud van het bericht
 4. Indien u een e-mail toezendt:
  1. Naam
  2. De gegevens in de e-mail
 5. Indien u een brief schrijft:
  1. De gegevens in die brief
 6. Indien u klant bent of een offerte opvraagt:
  1. Contactgegevens (bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, emailadres, app ID-url)
  2. Klantinformatie, zoals:
   1. Gegevens m.b.t. geleverde diensten
   2. Gegevens m.b.t. geleverde goederen
   3. Gegevens m.b.t. geleverde service
  3. Correspondentie die u met ons voert over de klantinformatie
 7. Indien u bij ons solliciteert:
  1. Contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)
  2. Uw CV
  3. Correspondentie met de sollicitant
 8. Indien u een medewerker bent:
  1. CV
  2. contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)
  3. BSN
  4. geslacht
  5. functie/loongegevens
  6. opleidingsgegevens
  7. beoordelingenloon
  8. gegevens omtrent ziekte en reïntegratie, zoals:
   1. 1e en laatste ziektedag
   2. Correspondentie van / aan de arbodienst
   3. Correspondentie van/aan UWV
   4. Uw ziekteverzuimhistorie
   5. Het bestaan van een no – riskpolis
  9. kopie ID

Uiteraard zijn wij terughoudend in het verzamelen van persoonsgegevens en doen dat met de benodigde zorgvuldigheid.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 1. het beheren en verbeteren van onze website
 2. het doen van aanbiedingen
 3. het voeren van correspondentie met degenen die ons berichten toezenden
 4. het doen van aanbiedingen
 5. het bedienen van onze klanten
 6. het doen van aanbiedingen
 7. het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 8. het (laten) beheren van onze klant met (potentiële) klanten en bezoekers;
 9. het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 10. het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 11. het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant  tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 12. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 13. het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
 14. het beoordelen van sollicitanten
 15. het sluiten en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten
 16. het verdedigen van onze belangen bij geschillen / conflicten

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst voor de levering van een dienst of product;
 2. het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, verplichtingen t.a.v. personeel, of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 3. de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 4. voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 • Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst en tot zes jaar na afloop van de relatie en/of overeenkomst.
 • Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden en in ieder geval tot zes jaar na afloop van de relatie en/of overeenkomst.
 • Administratieve documentatie bewaren wij overeenkomstig tot zeven jaar na afloop van het betreffende boekjaar. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken bewaren wij tien jaar.
 • In geval van geschillen bewaren wij je gegevens tot vijf jaar na afloop van het jaar waarin het geschil is opgelost.
 • In geval van (mogelijke) geschillen over schade bewaren wij je gegevens tot maximaal 20 jaar na afloop van de relatie met u en/of beëindiging van het geschil.

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 1. of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 2. de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 4. bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 5. aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 6. beperking van uw persoonsgegevens;
 7. verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 8. overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 9. overleg met onze privacymedewerker:
  de heer           : Rien Krol
  e-mail              : rien@rienkrol.nl
  telefoon          : 06-46 53 13 84 (tussen 8.00 en 17.00 uur)
 10. vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Hierop is een audit uitgevoerd door een onafhankelijke derde.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 1. personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 2. leveranciers die op grond van een overeenkomst geïnformeerd moeten worden, omdat zij betrokken zijn bij de levering van diensten of producten ter uitvoering van een overeenkomst met u;
 3. externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener;
 4. schade-experts (in voorkomende gevallen)
 5. notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website www.rienkrol.nl vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze contactpersoon.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl